شما می توانید از سارق گوشی هوشمند خود عکس بگیرید

400646_377 (1)

دیگر اگر کسی بدون اجازه سمت گوشی شما برود و بخواهد قفل آن را باز کند شما می توانید با یک برنامه جدید از گوشی هوشمند خود از او عکس بگیرد .

ادامه خواندن شما می توانید از سارق گوشی هوشمند خود عکس بگیرید